Xem ảnh lớn

Phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu

Hỗ trợ người dùng thiết lập các mức phí khi bán hàng của từng nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa theo tỷ lệ hoặc theo giá trị, khi thực hiện bán hàng, chương trình sẽ hỗ trợ tính toán tự động giá trị mặc định của từng khoản phí theo bảng thiết lập.

1. Thiết lập bảng phí
Hỗ trợ người dùng thiết lập các mức phí khi bán hàng của từng nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa theo tỷ lệ hoặc theo giá trị, khi thực hiện bán hàng, chương trình sẽ hỗ trợ tính toán tự động giá trị mặc định của từng khoản phí theo bảng thiết lập.

2. Thiết lập bảng giá bán
Cho phép người dùng thiết lập bảng giá bán của từng nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa chi tiết theo từng nhóm đối tượng hoặc đối tượng…

3. Thiết lập chiết khấu bán hàng
Hỗ trợ người dùng thiết lập chiết khấu bán hàng cho nhóm vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa theo từng đối tượng, áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

4.  Định mức lương doanh thu
Hỗ trợ thiết lập doanh thu phí mà bộ phận kinh doanh được hưởng khi bán hàng, là cơ sở để tính lương cho bộ phận kinh doanh.

5. Thiết lập định mức hao hụt
Cho phép thiết lập bảng tỷ lệ hao hụt của từng nhóm vật tư hàng hóa hoặc vật tư hàng hóa theo từng hình thức nhập xuất. Từ đó, tổng hợp lượng hao hụt theo từng hình thức trên số tổng lượng nhập xuất.

6. Hợp đồng nguyên tắc mua
Thực hiện lập và quản lý hợp đồng nguyên tắc mua vật tư hàng hóa tại đơn vị phòng kinh doanh xăng dầu, giúp đơn vị quản lý và theo dõi toàn bộ hợp đồng nguyên tắc đã ký kết với nhà cung cấp.

7. Đơn đặt hàng (với nhà cung cấp)
Thực hiện lập và quản lý đơn hàng mua vật tư hàng hóa tại đơn vị phòng ban. Cho phép người dùng lập đơn đặt hàng từ hợp đồng, đề xuất mua trước đó

8. Hóa đơn GTGT đầu vào
Giúp người dùng quản lý toàn bộ Hoá đơn GTGT đầu vào khi thực hiện mua vật tư hàng hóa.

9. Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập
Đối với nghiệp vụ sử dụng số hóa đơn đầu vào đồng thời là phiếu nhập kho, chương trình cho phép người dùng phản ánh thông qua Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho. Khi lập chứng từ này chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập tương ứng với thông tin hoá đơn đã lập.

10. Biên bản kiểm nhập hàng
Ghi nhận các thông tin kiểm tra về chất lượng cũng như số lượng trước khi tiến hành nhập kho vật tư hàng hóa.

11. Phiếu nhập kho
Hỗ trợ lập và quản lý phiếu nhập kho chi tiết theo vật tư hàng hóa, hình thức nhập và nhập vào kho nào.

12. Phiếu nhập xuất thẳng
Trường hợp, khi hàng về đơn vị thực hiện xuất bán thẳng mà không thông qua nhập kho, người dùng có thể phản ánh nghiệp vụ này thông qua phiếu nhập xuất thẳng

13. Hóa đơn mua dịch vụ
Ghi nhận và quản lý các Hóa đơn mua dịch vụ phát sinh tại đơn vị

14. Hợp đồng nguyên tắc bán
Thực hiện lập và quản lý hợp đồng nguyên tắc bán vật tư hàng hóa tại đơn vị phòng kinh doanh xăng dầu, giúp đơn vị quản lý và theo dõi toàn bộ hợp đồng nguyên tắc đã ký kết với khách hàng.

15. Bảng báo giá (cho khách hàng)
Cho phép người dùng lập bảng báo giá cho từng đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó thể hiện rõ các điều khoản kèm theo khi bán hàng hóa

16. Phiếu xuất kho
Ghi nhận và quản lý phiếu xuất kho khi người dùng thực hiện nghiệp vụ xuất kho, bao gồm: xuất bán và xuất sử dụng vật tư hàng hóa.

17. Phiếu xuất kho gửi hang (Kho khách hang)
Ghi nhận và quản lý toàn bộ phiếu xuất kho hàng gửi ghi đơn vị thực hiện nghiệp vụ xuất hàng gửi kho khách hàng.

18. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Cho phép người dùng ghi nhận nghiệp vụ xuất chuyển nội bộ đến các kho trong đơn vị, trong đó thể hiện rõ kho chuyển, kho nhận, và xuất từ phương tiện nào…

19. Hóa đơn GTGT đầu ra
Giúp người dùng quản lý toàn bộ Hoá đơn GTGT đầu ra khi thực hiện bán vật tư hàng hóa. Đồng thời, cho phép người dùng thực hiện in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm.

20. Hóa đơn bán kiêm phiếu xuất kho
Trường hợp khi xuất bán hàng đơn vị dùng hóa đơn đầu ra làm phiếu xuất kho, chương trình cho phép người dùng phản ánh nghiệp vụ này thông qua Hóa đơn bán kiêm phiếu xuất kho. Khi người dùng lập chứng từ, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho tương ứng với các thông tin trên Hóa đơn bán hàng đã lập

21. Hóa đơn nội bộ
Giúp người dùng ghi nhận và quản lý hóa đơn nội bộ trong trường hợp vật tư hàng hóa mua về kinh doanh nhưng xuất để sử dụng nội bộ.

22. Tem phiếu
Ghi nhận và quản lý toàn bộ nghiệp vụ bán xăng dầu thông qua tem phiếu tại đơn vị

23. Chứng thư giám định về phẩm chất
Ghi nhận và quản lý các chứng thư giám định phẩm chất của hàng hóa mua.

24. Biên bản nhập hàng theo phương tiện
Ghi nhận các biên bản nhập hàng theo từng phương tiện vận chuyển

25. Biên bản kiểm tra giao nhận hàng theo phương tiện
Ghi nhận và quản lý thông tin biên bản kiểm tra giao nhận hàng theo phương tiện vận chuyển khi thực hiện giao nhận hàng.

26. Bảng thống kê số liệu đo bồn (trước nhập, sau nhập)
Thống kê toàn bộ số lượng xăng dầu theo bồn, bao gồm số liệu trước nhập và sau nhập

27. Yêu cầu giám định
Quản lý các yêu cầu giám định về phẩm chất, chất lượng của vật tư hàng hoá khi mua.

28. Biên bản theo dõi nhiệt độ
Ghi nhận và quản lý biên bản theo dõi nhiệt độ, trong đó thể hiện lượng hàng chi tiết ở từng nhiệt độ khác nhau của mặt hàng xăng dầu theo từng phương tiện vận chuyển.

29. Biên bản kiểm tra hàng trước và sau khi bơm hàng
Thống kê chi tiết lượng tồn theo bồn của mặt hàng xăng dầu trước và sau khi nhập.

30. Biên bản giao nhận hàng
Ghi nhận các biên bản kiểm tra lượng vật tư hàng hoá nhận giao từ nhà cung cấp

31. Biên bản đo tính hàng nhập (xuất) tại tàu
Ghi nhận và quản lý các biên bản đo tính hàng nhập (xuất) tại tàu, trong đó thể hiện thông tin chi tiết lượng hàng theo nhiệt độ thực tế khi đo

32. Biên bản giao nhận đường bộ (thủy)
Ghi nhận và quản lý Biên bản giao nhận đường bộ (thủy) của các mặt hàng xăng dầu theo phương tiện vận chuyển

33. Biên bản xác định lượng dầu xe vét theo phương tiện tàu (dùng cho xe vét dở dang)
 Ghi nhận và quản lý biên bản xác định lượng dầu xe vét theo từng phương tiện tàu.

34. Phiếu kết quả xuất kho tự động
Cho phép người dùng ghi nhận và quản lý các phiếu kết quả xuất kho tự động

35. Biên bản giao nhận xăng dầu
Ghi nhận và quản lý các biên bản giao nhận xăng dầu khi nhận hàng từ nhà cung cấp.

36. Phiếu trung chuyển nội bộ
Ghi nhận và theo dõi phiếu xuất kho trung chuyển nội bộ phát sinh tại đơn vị.
I. Biểu mẫu chứng từ
1. Bảng thiết lập phí
Cho phép người dùng thực hiện in mẫu biểu bảng thiết lập phí trực tiếp từ phần mềm

2. Bảng thiết lập giá bán
Cho phép người dùng thực hiện in mẫu biểu bảng thiết lập giá bán trực tiếp từ phần mềm

3. Bảng thiết lập chiết khấu
Thực hiện in bảng thiết lập chiết khấu bán hàng trực tiếp từ phần mềm

4. Bảng thiết lập doanh thu
Thực hiện in bảng thiết lập định mức lương doanh thu trực tiếp từ phần mềm

5. Bảng định mức hao hụt
Thực hiện in mẫu biểu bảng định mức hao hụt trực tiếp từ phần mềm

6. Biểu in hợp đồng nguyên tắc (Mua)
Cho phép người dùng in hợp đồng nguyên tắc mua trực tiếp từ phần mềm

7. Biểu in đơn đặt hàng ( với nhà cung cấp)
Cho phép người dùng in đơn đặt hàng với nhà cung cấp trực tiếp từ phần mềm

8. Biểu in biên bản kiểm nhập
Cho phép người dùng in biên bản kiểm nhập trực tiếp từ phần mềm

9. Biểu in phiếu nhập kho
Cho phép người dùng in phiếu nhập kho đã lập trực tiếp từ phần mềm

10. Biểu in hợp đồng nguyên tắc (Bán)
Cho phép người dùng thực hiện in hợp đồng nguyên tắc bán trực tiếp từ phần mềm

11. Bảng báo giá (cho khách hàng)
Hỗ trợ in mẫu biểu bảng báo giá đến khách hàng trực tiếp từ phần mềm

12. Biểu in hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra (trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu nhập xuất thẳng, hóa đơn nội bộ)
Cho phép người dùng thực hiện in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm theo mẫu hóa đơn của đơn vị đã đăng ký

13. Mẫu in tem phiếu
Thực hiện in các mẫu tem phiếu khi thực hiện bán xăng hầu theo tem phiếu.

II. Hệ thống báo cáo
1. Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn (dầu nhờn – mỡ máy)
Phản ánh số liệu tổng thể về tình hình nhập  – xuất – tồn của nhiều hoặc một nhóm vật tư hàng hóa/vật tư hàng hóa theo từng kho trong kỳ báo cáo bất kỳ.

2. Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn (dầu nhờn – mỡ máy)
Phản ánh chi tiết tình hình nhập – xuất – tồn của từng vật tư hàng hóa theo các nhóm trong kỳ báo cáo bất kỳ.

3. Bảng theo dõi hợp đồng nguyên tắc
Cho phép người dùng thống kê, theo dõi toàn bộ hợp đồng nguyên tắc đã lập với khách hàng, giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng quát nhất về  tất cả các hợp đồng nguyên tắc mà đơn vị hiện đang thực hiện.

4. Báo cáo mua hàng (xăng, dầu mỡ)
Phản ánh tình hình mua hàng chi tiết theo từng nhà cung cấp của nhóm vật tư hàng Hóa hoặc vật tư hàng hóa trong kỳ báo cáo bất kỳ.

5. Báo cáo bán hàng (nhiên liệu)
Phản ánh tình hình bán hàng chi tiết theo từng khách hàng của từng nhóm vật tư hàng hóa hoặc vật tư hàng hóa trong kỳ báo cáo bất kỳ.

6. Biểu tổng hợp hao hụt Diesel + FO
Tổng hợp lượng hao hụt theo định mức quy định trong kỳ báo cáo của nhóm xăng dầu Diesel + FO dựa trên tổng số lượng nhập xuất theo từng hình thức nhập xuất.

7. Bảng kê xuất hàng
Giúp người dùng thống kê lượng hàng xuất theo từng lô hàng nhập từ phương tiện vận chuyển bất kỳ.

8. Bảng kê chi tiết tem phiếu
Giúp người dùng thống kê lại toàn bộ lượng xuất bán theo tem phiếu của từng mặt hàng trong khoảng thời gian bất kỳ.

9. Doanh thu phí kinh doanh hàng hóa
Tổng hợp và tính toán khoản lương doanh thu theo định mức mà phòng kinh doanh được hưởng dựa trên lượng hàng bán ra trong kỳ báo cáo.
Phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu đóng gói - Giá: 8.000.000/Bản cài đặt;
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
 

TIN XEM NHIỀU

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3667

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 235597

BẢN ĐỒ


Xem Biztech ở bản đồ lớn hơn