Xem ảnh lớn

Biz Material Ship

Phần mềm quản lý vật tư được thiết kế để hỗ trợ người dùng quản lý kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến quy trình nhập xuất vật tư. Phản ánh định mức vật tư, nhập kho theo nhóm hạng mục, chi tiết xuất kho theo định mức và hệ thống báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo quản lý kho.

....................................................
Biz Material Ship là phiên bản dùng riêng cho ngành đóng tàu.
Các vật tư sẽ được quản lý theo kế hoạch dự trù và quyết toán theo từng công trình.STT CHỨC NĂNG MÔ TẢ CHI TIẾT
A – QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Quản lý toàn bộ người dùng hệ thống và phân quyền chi tiết người dùng theo chức năng nhiệm vụ
1 Quản lý người dùng, nhóm người dùng Khai báo người dùng, nhóm người dùng theo vai trò công việc được phân công.
2 Quản lý phân quyền người dùng Phân quyền chi tiết cho người dùng, nhóm người dùng các chức năng trên hệ thống theo vị trí, vai trò công việc
3 Quản lý hệ thống giao diện Cho phép người dùng linh động thiết lập kích thước, font chữ, màu chữ cho từng giao diện trên phần mềm.
4 Báo cáo hệ thống Là form chức năng hỗ trợ thiết lập cấu hình mặc định các tham số báo cáo. Ví dụ: cấu hình chọn lên là báo cáo tháng hay quý, cấu hình chữ ký tương ứng với từng báo cáo (Người lập, phòng vật tư…)
5 Cấu hình  chứng từ Khai báo và thiết lập các giá trị mặc định trên hệ thống các danh mục, chứng từ để khi người dùng cập nhật, thêm mới thì phần mềm sẽ tự động cập nhật các giá trị sẵn có mà không phải nhập mới.
B – HỆ THỐNG DANH MỤC
I – Danh mục dùng chung Khai báo và quản lý các danh mục dùng chung cho toàn bộ hệ thống.
1 Danh mục đơn vị phòng ban Khai báo các đơn vị phòng ban tại doanh nghiệp để thực hiện lọc dữ liệu báo cáo hoặc phân quyền theo đơn vị, phòng ban
2 Danh mục chức vụ Khai báo và quản lý hệ thống các chức vụ tại đơn vị và chọn lên hồ sơ nhân viên tương ứng.
3 Danh mục nhân viên Khai báo và quản lý danh sách cán bộ công nhân viên tại đơn vị.
4 Nhóm vật tư hàng hóa Hỗ trợ khai báo và theo dõi hệ thống các nhóm vật tư hàng hóa tại đơn vị.
5 Danh mục vật tư hàng hóa Khai báo và theo dõi chi tiết vật tư hàng hóa theo quy cách từng vật tư, thiết lập hệ số quy đổi trong trường hợp cùng 1 vật tư hàng hóa có nhiều đơn vị tính khác nhau.
6 Danh mục đơn vị tính Theo dõi chi tiết các đơn vị tính của các vật tư hàng hóa tại doanh nghiệp.
7 Danh mục nhóm nhà cung cấp Khai báo các nhóm nhà cung cấp, giúp người dùng quản lý nhà cung cấp theo nhóm: trong nước, nước ngoài…
8 Danh mục nhà cung cấp Khai báo và quản lý thông tin của tất cả các đối tác là nhà cung cấp của đơn vị. Hỗ trợ lấy lên chứng từ: Ví dụ: Phiếu nhập nhập từ nhà cung cấp nào…
9 Danh mục nhóm khách hàng Khai báo các nhóm khách hàng, giúp người dùng quản lý khách hàng theo nhóm
10 Danh mục nhóm hãng sản xuất Khai báo các nhóm hãng sản xuất, giúp người dùng quản lý hãng sản xuất theo nhóm
11 Danh mục hãng sản xuất Khai báo toàn bộ các hãng sản xuất vật tư hàng hóa tại đơn vị hiện có.
12 Thiết lập bảng tỉ giá ngoại tệ Khai báo tiền tệ và tỉ giá của tiền tệ tương ứng theo các ngày tháng phát sinh dữ liệu. Khi nhập liệu trên chứng từ, phần mềm hỗ trợ lấy lên tỉ giá gần nhất của thời điểm lập chứng từ.
13 Danh mục trạng thái công trình Khai báo và theo dõi trạng thái công trình, hạng mục ( Đang thực hiện, hoàn thành…)
14 Danh mục nhóm hạng mục công trình Khai báo và theo dõi các nhóm hạng mục công trình; là chỉ tiêu để lấy lên 1 số báo cáo theo nhóm hạng mục
15 Danh mục hạng mục công trình Khai báo các hạng mục công trình tại đơn vị (Xây dựng nhà cửa, đóng tàu…). Đồng thời là chỉ tiêu để lấy lên chứng từ (Định mức, nhập và xuất cho hạng mục…); và là chỉ tiêu thống kê dữ liệu báo cáo.
16 Danh mục kỳ thống kê Khai báo các kỳ thống kê hoặc kỳ báo cáo trên thực tế cần thống kê dữ liệu để chọn lên xem báo cáo hoặc thiết lập dữ liệu (Ví dụ: chọn kỳ thiết lập định mức …)
17 Danh mục kết quả kiểm nghiệm vật tư Khai báo các thuộc tính phẩm chất của vật tư hàng hóa để chọn lên tương ứng theo từng vật tư hàng hóa khi kiểm kê.
II – Hệ thống danh mục kho Khai báo và quản lý toàn bộ hệ thống danh mục sử dụng trong quản lý kho, và là dữ liệu cơ sở để lấy lên các chứng từ báo cáo sau này.
1 Danh mục kho vật tư hàng hóa Khai báo và quản lý các kho chứa vật tư hàng hóa trong doanh nghiệp. Đồng thời, phục vụ cho việc thiết lập phân quyền theo kho
2 Dạng nhập kho Khai báo và quản lý các dạng nhập kho trong đơn vị để lấy lên phiếu nhập kho nhập theo dạng nhập nào.
3 Dạng xuất kho Khai báo và quản lý các dạng xuất kho trong đơn vị để lấy lên phiếu xuất kho xuất theo dạng xuất nào.
C - PHÂN HỆ KHO
I - Quản lý nhu cầu mua vật tư và nhập vật tư Cho phép người dùng tạo lập các chứng từ khi phát sinh các nghiệp vụ về nhu cầu mua và nhập vật tư.
1 Lập bảng định mức vật tư Thực hiện việc lập định mức lượng vật tư hàng hóa chi tiết cho từng công việc, hạng mục công trình. Làm cơ sở để xác định, tính toán lượng tiêu hao vật tư trong kỳ. Đồng thời giúp người dùng có lộ trình xuất kho trong khung định mức đã lập.
2 Lập phiếu nhập kho Thực hiện nhập kho chi tiết theo vật tư hàng hóa. Dạng nhập và nhập vào kho vật tư nào.
3 Lập hóa đơn mua hàng Cho phép người dùng thực hiện lập hóa đơn mua hàng khi thực hiện việc mua vật tư hàng hóa. Đồng thời cập nhật đơn giá vào phiếu nhập tương ứng
II - Quản lý nhu cầu xuất vật tư và tồn kho Cho phép người dùng tạo lập các chứng từ khi phát sinh các nghiệp vụ về nhu cầu sử dụng xuất vật tư.
1 Phiếu xuất kho Từ định mức vật tư đã được thiết lập, dựa vào hàng hóa tồn kho hoặc hàng hóa nhập trong kỳ, bộ phận kho sẽ tiến hành xuất kho theo số lượng được duyệt.
2 Phiếu chuyển kho Hỗ trợ thực hiện chuyển kho vật tư hàng hóa giữa các kho trong nội bộ đơn vị.
3 Chức năng tính giá xuất kho Hỗ trợ tính lại giá xuất kho vật tư hàng hóa và cập nhật lại đơn giá trên các phiếu xuất trong kỳ theo phương pháp tính giá xuất đã thiết lập.
4 Chức năng khóa sổ kiểm kê Hỗ trợ người dùng kiểm soát chứng từ nhập xuất nhằm đảm bảo tính đúng số lượng kiểm kê.
5 Phiếu kiểm kê Là chứng từ phản ánh số tồn kho hiện tại. Phần mềm hỗ trợ tính tự động số lượng tồn kho trên chứng từ, người dùng nhập thực tế kiểm kê tại kho.
6 Chức năng kiểm tra tồn kho Hỗ trợ người dùng kiểm tra nhanh số lượng tồn của từng vật tư hàng hóa tại 1 thời điểm bất kỳ.
III– Dự trù vật tư cho từng con tàu Cho phép người dùng dự trù được lượng vật tư đã nhập cho 1 nhóm hạng mục công trình 1 nhóm VTHH
Phần mềm hỗ trợ tự động lấy dữ liệu tính toán, dự trù vật tư khi phát sinh nhu cầu đóng mới một con tàu dựa trên lượng vật tư  đã sử dụng cho các con tàu cùng chủng loại đã thực hiện trước đó để thống kê dữ liệu nhằm đảm bảo dự trù được lượng vật tư chi tiết theo từng vật tư hàng hóa phục vụ cho việc tiến hành đóng tàu.
Từ đó, người dùng có thể nắm rõ tình hình vật tư đã sử dụng chi tiết theo các hạng mục công trình, thấy được giá trị đã sử dụng tối đa của các con tàu cùng nhóm và có kế hoạch dự trù vật tư hợp lý để thực hiện đóng mới theo dự kiến.
IV – Quyết toán vật tư theo hạng mục công trình Cho phép người dùng kiểm tra được định mức thiết lập cho 1 hạng mục công trình, thực tế vật tư đã xuất và khoản chênh lệch theo hạng mục công trình đó
Từ bảng định mức đã lập theo chức năng tại mục III.1, và các phiếu xuất kho đã xuất chi tiết theo hạng mục công trình, phần mềm hỗ trợ người dùng tự động lấy dữ liệu định mức và thực tế xuất theo hạng mục công trình.
Đồng thời thể hiện được lượng vật tư chênh lệch thu hồi được giữa định mức và thực tế xuất kho.Từ đó có biện pháp xử lý vật tư thu hồi hoặc điều chỉnh kế hoạch thực hiện đối với các hạng mục công trình thực hiện về sau nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
D - HỆ THỐNG BÁO CÁO NỘI BỘ Cho phép người dùng thực hiện xem, in hệ thống báo cáo một cách nhanh chóng tại bất kỳ thời điểm nào.
1 Báo cáo xuất vật tư theo định mức sản phẩm Phản ánh tình hình xuất 1 vật tư cụ thể theo định mức của hạng mục công trình
2 Báo cáo xuất vật tư theo định mức sản phẩm chi tiết theo phòng ban Phản ánh tình hình xuất 1 vật tư cụ thể theo định mức của hạng mục công trình chi tiết theo từng phòng ban (Ví dụ: chi tiết theo phòng ban của công ty bao gồm: Phòng vật tư Sông Cấm và Bến Kiền…)
3 Báo cáo xuất kho theo định mức sản phẩm Phản ánh tình hình xuất vật tư từ 1 kho cụ thể theo định mức của hạng mục công trình
4 Báo cáo chi tiết xuất kho theo định mức Phản ánh tình hình xuất vật tư theo khung định mức vật tư của hạng mục công trình
5 Báo cáo chi tiết xuất kho theo định mức chi tiết theo phòng ban Phản ánh tình hình xuất vật tư theo khung định mức vật tư của hạng mục công trình. Trong đó thể hiện được lượng vật tư đã xuất theo định mức chi tiết theo từng phòng ban con của phòng ban đã chọn.
6 Báo cáo nhập – xuất – tồn kho Phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho vật tư trong kỳ theo số lượng, giá trị nguyên tệ và giá trị quy đổi
7 Báo cáo quyết toán vật tư theo hạng mục công trình Thể hiện chi tiết vật tư theo định mức và chi tiết vật tư đã xuất của hạng mục công trình
8 Báo cáo quyết toán vật tư theo hạng mục công trình chi tiết theo phòng ban Thể hiện chi tiết vật tư theo định mức và chi tiết vật tư đã xuất của hạng mục công trình theo từng phòng ban (Ví dụ: Chi tiết theo phòng vật tư Sông Cấm và Bến Kiền)
9 Báo cáo quyết toán thực hiện định mức Thể hiện chi tiết định mức, tổng xuất thực tế và giá trị vật tư thu hồi của 1 hạng mục công trình
10 Báo cáo kiểm tra vật tư đã nhập cho nhóm hạng mục Thể hiện chi tiết giá trị vật tư đã nhập chi tiết theo 1 nhóm vật tư hàng hóa và 1 nhóm hạng mục công trình cụ thể
11 Thẻ kho Thể hiện chi tiết nhập xuất tồn của 1 vật tư hàng hóa theo kho
12 Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn vật tư Thể hiện chi tiết nhập xuất theo dạng nhập, dạng xuất; Từ đó thấy được tổng quan tình hình nhập xuất trong kỳ theo các lĩnh vực để có biện pháp phân bổ, thực hiện hợp lý.

 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

  • Quản lý vật tư toàn diện
Phần mềm quản lý vật tư được thiết kế để hỗ trợ người dùng quản lý kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến quy trình nhập xuất vật tư. Phản ánh định mức vật tư, nhập kho theo nhóm hạng mục, chi tiết xuất kho theo định mức và hệ thống báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo quản lý kho.
  • Tối ưu hóa việc lưu kho
Các quá trình nhập và xuất vật tư được kiểm soát liên tục nhờ phần mềm quản lý vật tư dựa trên các điều kiện tối ưu do người sử dụng đặt ra. Vì vậy, vật tư sẽ luôn được lưu trữ ở số lượng vừa đủ làm giảm việc tồn đọng vốn và đảm bảo chất lượng vật tư hàng hóa.
  • Phân tích sự lưu chuyển hàng và hoạt động kho
Tốc độ luân chuyển của vật tư và hệ thống kho luôn được ghi nhận và báo cáo cho các nhà quản lý để có các điều chỉnh thích hợp như việc xác định các mặt hàng lưu kho ngắn/dài hạn hoặc tối ưu hóa tiến trình công việc.
  • Điều khiển hoạt động trong nhà kho an toàn và rõ ràng
Phần mềm quản lý vật tư sẽ điều khiển hoạt động khi người sử dụng có đủ thẩm quyền vì vậy hư hỏng hoặc mất mát sẽ dễ được kiểm soát và khó có khả năng xảy ra.
  • Thiết lập khung định mức vật tư theo hạng mục
Người dùng có thể thiết lập định mức vật tư, đồng thời khi xuất kho có thể chọn định mức đã lập tương ứng. Từ đó thấy được nhu cầu và thực tế xuất, giúp người dùng kiểm soát được lượng vật tư xuất kho ngay tại thời điểm xuất vật tư hàng hóa. Đồng thời đảm bảo xuất vật tư trong định mức, tránh thất thoát vật tư trong sản xuất kinh doanh.
 
  • Hỗ trợ tự động dự trù vật tư và quyết toán theo hạng mục
Để chuẩn bị tiến hành thực hiện các hạng mục con tàu, phần mềm hỗ trợ tính năng dự trù vật tư dựa vào thực tế vật tư đã sử dụng cho các con tàu cùng chủng loại đã thực hiện trước đó. Người dùng không phải thực hiện tính toán, lập kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo có biểu dự trù vật tư sát với thực tế đã thực hiện để có các biện pháp chuẩn bị vật tư hợp lý.
Trong quá trình thực hiện, người dùng có thể theo dõi và kiểm tra được chi tiết xuất kho theo định mức cho các hạng mục công trình. Đồng thời, khi công trình hoàn thiện, phần mềm cũng hỗ trợ tự động tính toán, hiển thị báo cáo phản ánh chi tiết vật tư theo định mức, lượng vật tư thực xuất và chênh lệch vật tư phải thu hồi. Do đó, đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh mạng lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm liên quan

 

TIN XEM NHIỀU

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3653

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 235583

BẢN ĐỒ


Xem Biztech ở bản đồ lớn hơn