Xem ảnh lớn

Phần mềm quản lý vật tư sử dụng nội bộ

Hỗ trợ người dùng lập định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng phương tiện.

1.1   Quản lý vật tư
1.1.1    Định mức, kế hoạch
STT Chức năng Mô ta chi tiết
1 Định mức sử dụng vật tư Thực hiện việc lập định mức lượng vật tư hàng hóa chi tiết cho từng công việc, công đoạn sản xuất, các đối tượng định mức theo chi tiết thông số. Làm cơ sở để xác định, tính toán lượng tiêu hao vật tư trong kỳ. Đồng thời giúp người quản lý lên kế hoạch mua sắm vật tư để đảm hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.
2 Kế hoạch sử dụng vật tư Cho phép người dùng lập kế hoạch sử dụng vật tư hàng hóa trong từng kỳ kế hoạch chi tiết theo từng đơn vị phòng ban
3 Kế hoạch mua vật tư Dựa trên kế hoạch và số lượng tồn VTHH, cho phép người dùng lập kế hoạch mua vật tư hàng hóa trong từng kỳ kế hoạch chi tiết theo từng đơn vị phòng ban.

 
1.1.2    Quản lý mua, nhập vật tư 

STT Chức năng Mô ta chi  tiết
1 Bảng báo giá Hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý các bảng báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau chi tiết theo VTHH và các điều khoản thương mại tương ứng, đây cũng là căn cứ để lấy lên bản duyệt giá để lựa chọn bảng báo giá.
2 Biên bản duyệt giá Từ các bảng báo giá đã lập trong kỳ, phần mềm hỗ trợ lọc lên các bảng báo giá của cùng VTHH, nhóm VTHH để người dùng có thể so sánh, đánh giá và lựa chọn bảng báo giá hợp lý.
3 Phiếu đề xuất mua vật tư Cho phép người dùng lập phiếu đề xuất mua vật tư hàng hóa khi có nhu cầu mua vật tư hàng hóa.
4 Phiếu đề xuất sử dụng vật tư Hỗ trợ người dùng lập phiếu đề xuất sử dụng vật tư khi có nhu cầu sử dụng vật tư.
5 Đơn hàng mua vật tư hàng hóa Thực hiện lập và quản lý đơn hàng mua vật tư hàng hóa tại đơn vị. Hỗ trợ người dùng lập đơn hàng cho những đề xuất mua trước đó.
6 Hợp đồng mua vật tư hàng hóa Thực hiện lập và quản lý hợp đồng mua vật tư hàng hóa tại đơn vị, đồng thời hỗ trợ lập hợp đồng từ các đơn hàng hoặc đề xuất mua đã có.
7 Hóa đơn mua hàng hóa Cho phép người dùng thực hiện lập hóa đơn mua hàng khi thực hiện mua vật tư hàng hóa. Đồng thời cập nhật đơn giá vào phiếu nhập tương ứng.
8 Biên bản kiểm nghiệm vật tư Ghi nhận các thông tin kiểm tra về chất lượng cũng như số lượng trước khi tiến hành nhập kho vật tư hàng hóa.
9 Lệnh nhập vật tư hàng hóa Thực hiện lập lệnh nhập vật tư khi có nhu cầu nhập vật tư hàng hóa vào kho.
10 Phiếu nhập kho Hỗ trợ lập và quản lý phiếu nhập kho chi tiết theo vật tư hàng hóa, dạng nhập và nhập vào kho vật tư nào. 


1.1.3    Quản lý sử dụng vật tư

 

STT Chức năng Mô ta chi tiết
1 Phiếu xin lĩnh vật tư Cho phép người dùng lập phiếu xin lĩnh vật tư khi các đơn vị phòng ban có nhu cầu sử dụng vật tư.
2 Phiếu xuất kho Ghi nhận và quản lý phiếu xuất kho khi người dùng thực hiện nghiệp vụ xuất kho vật tư hàng hóa, bao gồm: xuất bán và xuất sử dụng vật tư hàng hóa.
3 Phiếu chuyển kho Hỗ trợ khai báo và quản lý khi phát sinh nghiệp vụ điều chuyển VTHH giữa các kho trong đơn vị để phục vụ cho SXKD hoặc đáp ứng tồn kho tối thiểu.1.1.4    Quản lý tồn kho

 

STT Chức năng Mô ta chi tiết
1  Tính năng kiểm soát lượng tồn tối đa, tồn tối thiểu Hỗ trợ người dùng theo dõi VTHH có nhu cầu kiểm soát lượng tồn tối đa hoặc tồn tối thiểu để đảm bảo lượng VTHH tồn kho hoặc giảm thiểu chi phí lưu kho. Khi tạo lập các chứng từ nhập xuất phần mềm hỗ trợ kiểm tra và hiển thị thông báo nếu chưa đáp ứng lượng tồn đã thiết lập.
2 Chức năng kiểm tra tồn kho Hỗ trợ người dùng kiểm tra nhanh số lượng tồn của từng vật tư hàng hóa tại các thời điểm bất kỳ. Tính năng này hỗ trợ người dùng tra cứu, kiểm soát được lượng tồn VTHH một cách nhanh chóng khi có nhu cầu.
3 Chức năng tính, cập nhật lại giá xuất kho Thực hiện tính toán và cập nhật lại giá xuất kho đối với đơn vị sử dụng phương pháp tính giá bình quân cuối kỳ hoặc các đơn vị có thay đổi giá nhập, xuất trong kỳ và cần cập nhật giá xuất vào cuối kỳ để đảm bảo tính chính xác dữ liệu.
4 Chức năng khóa sổ Hỗ trợ người dùng kiểm soát chứng từ nhập xuất nhằm đảm bảo tính đúng số lượng kiểm kê: Khi khóa sổ người dùng sẽ không cập nhật được phiếu nhập, xuất trong kỳ cho đến thời điểm hoàn thành kiểm kê và bỏ khóa sổ.
5 Phiếu kiểm kê Là chứng từ phản ánh số tồn kho hiện tại. Phần mềm hỗ trợ tính tự động số lượng tồn kho trên chứng từ, người dùng nhập thực tế kiểm kê tại kho, đồng thời khi in biên bản kiểm kê sẽ thấy được lượng chênh lệch kiểm kê và chất lượng VTHH tương ứng.


1.1. 5   Quản lý vật tư thu hồi

 

STT Chức năng Mô ta chi tiết
1 Biên bản nghiệm thu vật tư thu hồi Thực hiện lập biên bản nghiệm thu vật tư chi tiết theo kế hoạch, thực tế thu hồi và mục đích thu hồi (Nhập kho, tái sử dụng…) khi có phát sinh nghiệp vụ thu hồi vật tư.
2 Biên bản đánh giá chất lượng vật tư thu hồi Thực hiện lập biên bản đánh giá chất lượng vật tư hàng hóa khi các đơn vị phòng ban tiến hành thu hồi vật tư.
3 Biên bản đối chiếu vật tư thu hồi Thực hiện lập biên bản phản ánh chi tiết thu hồi vật tư hàng hóa, đối chiếu số lượng đã thu, còn phải thu nhập vào kho nào.
4 Biên bản quy khối lượng vật tư thu hồi Thực hiện lập biên bản phản ánh chi tiết số lượng vật tư hàng hóa thu hồi và quy đổi sang khối lượng nhập kho.
5 Phiếu nhập kho vật tư thu hồi Dựa trên thực tế vật tư thu hồi (do sản xuất không hết hoặc là phế liệu sản xuất) người dùng lập phiếu nhập và chọn dang nhập tương ứng để phản ánh nghiệp vụ trên. Đồng thời, là căn cứ để thống kê các báo cáo chi tiết theo dạng nhập.


1.1.6    Hệ thống báo cáo vật tư

 

STT Chức năng Mô ta chi tiết
1 Báo cáo xuất vật tư theo định mức sản phẩm Phản ánh tình hình xuất một vật tư cụ thể theo định mức của hạng mục công trình.
2 Báo cáo xuất kho theo định mức sản phẩm Phản ánh tình hình xuất vật tư từ một kho cụ thể theo định mức của hạng mục công trình.
3 Báo cáo chi tiết xuất kho theo định mức chi tiết theo phòng ban Phản ánh tình hình xuất vật tư theo khung định mức vật tư của hạng mục công trình. Trong đó thể hiện được lượng vật tư đã xuất theo định mức chi tiết theo từng phòng ban con của phòng ban đã chọn. 
4 Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn Phản ánh tình hình nhập xuất tồn chi tiết theo từng vật tư hàng hóa trong kỳ báo cáo.
5 Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn Phản ánh chi tiết tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, nhóm vật tư hàng hóa và theo từng vật tư hàng hóa.
6 Báo cáo quyết toán vật tư theo hạng mục công trình Thể hiện chi tiết vật tư theo định mức và chi tiết vật tư đã xuất của hạng mục công trình.
7 Thẻ kho Thể hiện chi tiết nhập xuất tồn của một vật tư hàng hóa theo kho
8 Báo cáo nhập từ nhà cung cấp Phản ánh tình hình nhập thiết bị chi tiết theo các nhà cung cấp trong kỳ. Theo dõi giá trị hợp đồng và giá trị thực hiện chi tiết theo nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, số lượng và đơn giá tương ứng.
9 Báo cáo xuất vật tư cho công trường, phân xưởng Báo cáo phản ánh tình hình xuất kho chi tiết theo dạng xuất cụ thể cho các phân xưởng, công trường theo từng công đoạn sản xuất tương ứng.

 

I. Biểu in chứng từ
1. Biểu in kế hoạch sản xuất kinh doanh
Cho phép in kế hoạch sản xuất kinh doanh trực tiếp từ phần mềm

2. Biểu in kế hoạch sản xuất (kế hoạch quý, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần)
Cho phép in kế hoạch sản xuất đã lập trực tiếp từ phần mềm

3. Biểu in phương án sản xuất
Cho phép in phương án sản xuất trực tiếp từ phần mềm

4. Biểu in bảng báo giá (của nhà cung cấp)
Cho phép bảng báo giá từ nhà cung cấp trực tiếp từ phần mềm

5. Biểu in biên bản duyệt giá
Cho phép in biên bản duyệt giá trực tiếp từ phần mềm

6. Biểu in biên bản duyệt Phương án kinh doanh
Cho phép in biên bản duyệt Phương án kinh doanh trực tiếp từ phần mềm

7. Biểu in đề nghị mua vật tư
Cho phép in đề nghị mua vật tư trực tiếp từ phần mềm

8. Biểu in phiếu nhập kho
Cho phép in biên bản duyệt phiếu nhập kho trực tiếp từ phần mềm

9. Biểu in lệnh điều vận
Cho phép in lệnh điều vận trực tiếp từ phần mềm

10. Biểu in giấy đi đường
Cho phép in giấy đi đường trực tiếp từ phần mềm

11. Biểu in phiếu xin lĩnh vật tư hàng hoá
Cho phép in phiếu xin lĩnh vật tư trực tiếp từ phần mềm

12. Biểu in phiếu xuất kho
Cho phép in biểu mẫu phiếu xuất kho trực tiếp từ phần mềmII. Hệ thống báo cáo
1. Đánh giá hiệu quả Phương án kinh doanh
Giúp người dùng thống kê, đánh giá hiệu quả của các phương án kinh doanh thực hiện trong kỳ báo cáo

2. Báo cáo nhập xuất tồn kho – vật tư sử dụng nội bộ
Thống kê chi tiết số liệu nhập xuất tồn của vật tư sử dụng nội bộ trong kỳ báo cáo bất kỳ.

3. Báo cáo nhập xuất tồn sản phẩm hàng đại lý
Thống kê chi tiết số liệu nhập xuất tồn của sản phẩm hàng đại  lý trong kỳ báo cáo bất kỳ.

4. Báo cáo nhập xuất tồn dầu gốc, phụ gia, nguyên vật liệu phụ
Thống kê chi tiết số liệu nhập xuất tồn của dầu gốc, phụ gia, nguyên vật liệu phụ tại đơn vị trong kỳ báo cáo bất kỳ.

5. Báo cáo nhập xuất tồn kho dầu nhờn
Giúp người dùng thống kê lượng nhập xuất tồn kho dầu nhờn trong kỳ báo cáo bất kỳ.

6. Báo cáo tồn kho phế liệu
Giúp người dùng thống kê lượng tồn kho phế liệu trong kỳ báo cáo bất kỳ.

7. Báo cáo mua sắm vật tư sử dụng nội bộ
Thống kê và theo dõi chi tiết các vật tư mua sắm để sử dụng nội bộ trong kỳ báo cáo.

8. Báo cáo ước thực hiện sản xuất kinh doanh


9. Báo cáo tình hình tiêu thụ nhiên liệu (theo ngày)
Giúp người dùng thống kê, theo dõi lượng nhiên liệu tiêu thụ của các phương tiện vận chuyển theo ngày.

10. Báo cáo thu hồi lốp, ắc quy phế liệu
Thống kê lượng lốp, ắc quy thu hồi trong kỳ báo cáo

11. Báo cáo tình hình tiêu thụ nhiên liệu
Tổng hợp lượng nhiên liệu tiêu thụ của các phương tiện vận chuyển trong kỳ báo cáo.

12. Báo cáo tình hình SXKD (dầu nhờn)
Theo dõi tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh dầu nhờn tại đơn vị

13. Báo cáo giá mua vật tư
Thống kê, theo dõi giá mua của các vật tư trong kỳ báo cáo

14. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
Giúp người dùng theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch  sản xuất kinh doanh của đơn vị trong kỳ báo cáo

15. Báo cáo mua nhiên liệu dầu nhờn mỡ máy
Giúp người dùng thống kê theo dõi lượng nhiên liệu dầu nhờn mỡ máy đã mua trong kỳ.

16. Báo cáo sử dụng nhiên liệu
Thống kê, theo dõi việc sử dụng nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo.
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
 

TIN XEM NHIỀU

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3664

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 235594

BẢN ĐỒ


Xem Biztech ở bản đồ lớn hơn